Новини

1.02.2018 • Общо отчетно-изборно събрание 2018 година

Уважаеми членове на Национална асоциация ХоРеКа,

На 24 февруари 2018 година от 11.00 часа в град Пловдив в ГРАНД ХОТЕЛ ПЛОВДИВ ще се проведе Годишното отчетно-изборно събрание на Асоциацията, при следния ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за дейността на Асоциацията за 2017 година.

2. Отчет на КС за същия период.

3. Приемане на нови членове в Национална асоциация ХоРеКа.

4. Приемане на бюджета за 2018 година.

5. Избор на ръководни органи на Асоциацията - Председател, УС и КС.

6. Съвместни участия в предстоящи изложения.

7. Общи и оперативни въпроси.  

Служебна зона

Регистрация
new_visia_sihre_last