Устав и правила

чл.41.Заседание на Общото Събрание се провежда при следните правила:
(1).Регистрация на присъстващите редовни членове, в специално подготве-ната за целта форма за списък на присъстващите, в който представителите на присъстващите редовни членове се подписват, а списъка се заверява от предсе-дателстващия и секретаря на Общото Събрание. Списъкът на присъстващите се изготвя в два еднакви екземпляра, по един за съда и архива на Асоциацията;
(2).Към списъка на присъстващите редовни членове се прилагат актуални официални документи и нотариално заверени пълномощни, от които е видно, че техните представители са законни или изрично упълномощени такива;
(3).Регистрацията на присъстващите редовни членове, протоколирането и/или извършването на магнитен запис на заседанието и преброяването на гла-совете се извършва от секретар и преброител/преброители, ако са необходими преброители, които се определят от Председателя на Асоциацията измежду служителите от канцеларията на Асоциацията;
(4).Председателят на Асоциацията открива заседанието и провежда избор за Председател на заседанието, за който Общото Събрание гласува явно. В от-съствие на Председателя, Общото Събрание се открива от член на Управител-ния Съвет избран измежду останалите членове на Управителния Съвет;
(5).Избраният за Председател на заседанието провежда Общото Събрание по предварително обявения дневен ред, като дава и отнема думата, обобщава направените предложения и ги подлага на гласуване, следи и поддържа реда в залата и прави всичко необходимо за ефективната и ползотворна работа на Об-щото Събрание;
(6).На всяко заседание на Общото Събрание може да се утвърждават асо-циираните членове за редовни.
(7). Асоциираните членове представени на заседание на Общото Събрание, след като бъдат утвърдени за редовни членове се вписват в списъка на при-състващите редовни членове и получават право на глас, който упражняват по следващите точки на дневния ред.
(8).Гласуването е явно, освен в случаите на избор или освобождаване на Председател, членове на Управителния Съвет и Контролния Съвет, когато гла-суването е тайно;
(9).При тайно гласуване Общото Събрание взема решение за правилата на провеждането му.
(10).Никой представител няма право да гласува при решаването на въпро-си, отнасящи се до него, негов съпруг, негови низходящи и възходящи роднини, както и до негови роднини по съребрена линия и по сватовство до втора степен;
(11).Протоколът от заседанието на Общото Събрание се изготвя до пет дни след приключването му и се подписва от председателстващия, секретаря и пре-броителите на гласовете, ако е имало определени преброители;
(12).Протоколът от заседанието на Общото Събрание съдържа: датата, мястото и времето на провеждане; имената на Председателя и Секретаря на за-седанието, както и на преброителите на гласовете, ако е имало определени та-кива; присъствието на членовете на Управителния Съвет, Контролния Съвет, членове на помощни органи, негласуващи представители на редовни членове на Асоциацията, както и всички други гости; синтезирано позицията и аргументите на всеки един от изказалите се по всяка една от точките на дневния ред; на-правените предложения по същество; проведените гласувания и резултатите от тях; направените възражения. Към протокола се прилага списъка на присъства-щите, заедно с приложените към него официални документи и пълномощни;
(13).Изпълнителният Директор в седемдневен срок от приключването на за-седанието на Общото Събрание изнася подписания протокол в канцеларията на Асоциацията за запознаване и възражения от всички редовни членове;
(14).Всеки редовен член, който е присъствал на заседанието на Общото Събрание, може да поиска поправки на протокола в двуседмичен срок от изна-сянето му, което след изслушване на магнитния запис в присъствието на подпи-салите протокола се уважава или отхвърля.
чл.42.Членовете на Управителния Съвет, Контролния Съвет и Изпълнител-ният Директор на Асоциацията присъстват на заседанията на Общото Събрание с право на съвещателен глас, освен ако не са представители на редовен член на Асоциацията.
чл.43.Гости на Общото Събрание с право на съвещателен глас могат да бъдат по още един представител на асоцииран или редовен член.

VІІІ. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

чл.44.Управителният Съвет управлява оперативно дейността на Асоциа-цията между две заседания на Общото Събрание.
чл.45.Управителният Съвет:
(1).изпълнява решенията на Общото Събрание;
(2).ръководи и взема решения за дейността на Асоциацията по всички въп-роси, с изключение на тези, които са от изключителната компетентност на Общо-то Събрание;
(3).разработва проект за годишен бюджет на Асоциацията и го предлага на Общото Събрание за приемане;
(4).приема и изпълнява годишна програма за дейността на Асоциацията по месеци, която свежда до знанието на всички членове;
(5).декларира отношението на Асоциацията към определени събития;
(6).приема асоциирани членове;
(7).избира и назначава Изпълнителен Директор на Асоциацията;
(8).определя щата и възнаграждението на служителите на Асоциацията;
(9).решава въпросите във връзка със съдебни спорове и процеси, по които Асоциацията е страна;
(10).отговоря за целесъобразното управление на средствата и имуществото на Асоциацията;
(11).взема решения за съвместни действия с други обществени организа-ции;
(12).предлага на Общото Събрание изключване на членове от Асоциацията;
(13).образува помощни органи за постигане на конкретни цели и приема правилата им за работа;
(14).приема отчетите за дейността на всички помощни органи, които е обра-зувал;
(15).приема и изменя символиката на Асоциацията, които предлага на Об-щото Събрание за утвърждаване;
(16).ежемесечно информира членовете на Асоциацията за всички постъпи-ли предложения, тяхното разглеждане, приемане или отхвърляне и мотивите за това.
чл.46.Управителният Съвет се състои от пет члена.
чл.47.Членовете на Управителния Съвет работят на обществени начала и положеният от тях труд не се заплаща.
чл.48.Председателят на Асоциацията е член на Управителния Съвет по право и е негов Председател.
чл.49.Останалите четири члена на Управителния Съвет се избират с тайно гласуване от Общото Събрание по листа от минимум осем души предложена от Председателя. За всеки кандидат се гласува отделно. Ако Общото Събрание не избере необходимия брой членове на Управителния Съвет от първата листа кандидати, предложени от Председателя, последния съставя и предлага след-ваща листа от минимум два пъти повече кандидати от необходимите за допъл-ване места, докато Общото Събрание избере общия брой членове на Управи-телния Съвет.
чл.50.(1).Управителният Съвет провежда открити редовни заседания най-малко веднъж месечно.
(2).Заседанията на Управителния Съвет се председателстват от Председа-теля, а в негово отсъствие присъстващите членове избират председателстващ.
(3).Редовните заседания на Управителния Съвет се свикват от Председа-теля.
(4).Извънредни заседания на Управителния Съвет могат да се свикват от:
1.Председателя;
2.двама члена на Управителния Съвет;
3.Контролния Съвет.
чл.51.(1).Заседание на Управителния Съвет се свиква с предизвестие най-малко седем дни преди датата на заседанието до всички негови членове, в кое-то се оповестяват датата, часът, мястото и дневният ред на заседанието.
(2).Обявление за насрочено заседание на Управителния Съвет с посочени-те дата, час,място и дневен ред се оставят в канцеларията на Асоциацията, а по възможност се уведомяват и всички редовни и асоциирани членове на Асоци-ацията.
чл.52.(1).Заседанията на Управителния Съвет са открити и на тях могат да присъстват представители на всички редовни и асоциирани членове на Асо-циацията, които имат право на съвещателен глас.
(2).Изпълнителният Директор присъства на всички заседания на Управител-ния Съвет с право на съвещателен глас;
(3).Заседанията на Управителния Съвет са законни, ако на тях присъстват повече от половината му членове.
(4).Решенията в Управителния Съвет се вземат с мнозинство на присъства-щите, а решенията по чл.45, ал.2 се вземат с мнозинство на всички членове.
чл.53.Заседание на Управителния Съвет се провежда при следните прави-ла:
(1).Регистрация на присъстващите членове;
(2).Регистрацията на присъстващите членове, протоколирането и/или из-вършването на магнитен запис на заседанието се прави от секретар, който Председателя на Асоциацията определя измежду служители от канцеларията на Асоциацията;
(3).Председателят на Асоциацията председателства заседанията на Упра-вителния Съвет. В отсъствие на Председателя, Управителния Съвет се предсе-дателства от друг член избран измежду останалите членове;
(4).Председателстващият заседанието на Управителния Съвет провежда заседанието по предварително обявения дневен ред, като дава и отнема дума-та, обобщава направените предложения и ги подлага на гласуване, следи и под-държа реда в залата и прави всичко необходимо за ефективната и ползотворна работа на Управителния Съвет;
(5).Гласуването е явно;
(6).Протоколът от заседанието на Управителния Съвет се изготвя до пет дни след приключването му и се подписва от секретаря и всички присъствали членове на Управителния Съвет;
(7).Протоколът от заседанието на Управителния Съвет съдържа: датата, мястото и времето на провеждане; имената на Председателя и Секретаря на за-седанието; присъствалите членове на Управителния Съвет, както и всички гости; синтезирано позицията и аргументите на всеки един от изказалите се по всяка една от точките на дневния ред; направените предложения по същество; прове-дените гласувания и резултатите от тях; направените възражения;
чл.54.След изтичане мандата на Управителния Съвет, до избиране на нов стария продължава да изпълнява своите функции.

ІХ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

чл.55.Председателят на Асоциацията се избира с тайно гласуване от Общото Събрание, за не повече от два мандата.
чл.56.Председателят работи на обществени начала и положеният от него труд не се заплаща.
чл.57.Председателят:
(1).ръководи заседанията на Управителния Съвет;
(2).оповестява решенията, позицията и отчетите на Управителния Съвет;
(3).представлява Асоциацията пред всички държавни, правителствени и не-правителствени организации в страната и чужбина;
(4).отчита проявите и дейността си пред Управителния Съвет.
чл.58.След изтичане мандата на Председателя до избиране на нов старият продължава да изпълнява своите функции.

Х. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

чл.59.Изпълнителният Директор се избира от Управителния Съвет и се назначава и освобождава от Председателя.
чл.60.Изпълнителният Директор е щатен служител на Асоциацията и получава възнаграждение, определено от Управителния съвет.
чл.61.Изпълнителния Директор:
(1).изпълнява в оперативен порядък решенията на Управителния Съвет;
(2).привежда в изпълнение и реализира всички цели и задачи на Асоциацията;
(3).изпълнява разпоредбите на Устава, правилниците, програмите и проектите на Асоциацията;
(4).непосредствено ръководи и назначава всички служители на Асоциацията след одобряване на предложенията му от Управителния съвет съгласно утвърдените щат и възнаграждения;
(5).контактува и взаимодейства от името на Асоциацията с всички държавни, правителствени и неправителствени организации в страната и чужбина, и представлява Асоциацията, съгласно определените му от Управителния Съвет пълномощия.

ХІ. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

чл.62.Контролният Съвет извършва цялостен контрол върху дейността на Асоциацията.
чл.63.Контролният Съвет:
(1).Проверява изпълнението на Устава, програмите и решенията на ръководните органи на Асоциацията;
(2).Проверява законосъобразно и целесъобразно ли се изразходват финансовите и материалните средства на Асоциацията и добре ли се стопанисва ней-ното имущество;
(3).Проверява сигнали и възражения срещу неправомерни или неаргументирани решения на ръководните органи и лица;
(4).Проверява членове на Асоциацията, които нарушават Устава, не изпълняват задълженията си или с действията си уронват авторитета и нарушават ин-тересите на Асоциацията или нейни членове;
(5).Проверява членовете на Асоциацията отговарят ли на определените от Общото Събрание условия за членство.
(6).Ако установи грубо нарушаване на интересите на Асоциацията или на нейни членове, може да свика извънредно заседание на Управителния Съвет или да поиска свикване на извънредно заседание на Общото Събрание;
(7).За всички проверки се произнася със заключение, а при констатирани нарушения прави предложение до Управителния Съвет или Общото Събрание за сезиране и санкциониране на виновния;
(8).Докладва резултатите от дейността си пред Общото Събрание.
чл.64.Контролният Съвет се състои от трима члена.
чл.65.Членовете на Контролния Съвет работят на обществени начала и по-ложеният от тях труд не се заплаща.
чл.66.Членовете на Контролния Съвет се избират с тайно гласуване от Об-щото Събрание, като за всеки кандидат се гласува отделно.
чл.67.Контролния Съвет избира от своя състав Председател, който ръково-ди заседанията и дейността му.
чл.68.Редът за свикване, провеждане и протоколиране заседанията на Кон-тролния Съвет е както при Управителния Съвет.
чл.69.(1).Член на Управителния Съвет не може да бъде член и на Контрол-ния Съвет.
(2).Членовете на Управителния Съвет и Контролния Съвет не могат да бъдат роднини по права или съребрена линия до втора степен.
чл.70.След изтичане мандата на Контролния Съвет, до избиране на нов старият продължава да изпълнява своите функции.

ХІІ. ФИНАНСИ И ИМУЩЕСТВО

чл.71.Финансирането на Асоциацията става от следните източници:
(1).встъпителни вноски и членски внос;
(2).субсидии и дотации;
(3).дарения и спонсорство;
(4).от други законни източници.
чл.72.Асоциацията има право да открива банкови сметки в лева и валута, с които оперира Председателя на Асоциацията, съобразно с бюджета, приет от Общото Събрание по предложение на Управителния съвет.
чл.73. (1). Бюджетът на Асоциацията за текущата година се приема от Общото Събрание по предложение на Управителния Съвет най-късно до 31 декември на предходната година.
(2).Ако за текущата година не е приет нов бюджет на Асоциацията до прие-мането му се изпълнява бюджета за предходната година.
чл.74.(1).Асоциацията отговаря за задълженията си с цялото си имущество.
(2).Асоциацията не отговаря за задължения на своите членове.
(3).Членовете не отговарят за задължения на Асоциацията.
чл.75.Собственост на Асоциацията са пари в брой, движимо и недвижимо имущество, права върху интелектуални продукти и всички други законни форми на собственост.

ХІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

чл.76.Асоциацията се прекратява по решение на Общото Събрание взето с две трети мнозинство от присъстващите на заседанието редовни членове.
чл.77.Асоциацията се прекратява и по съдебен ред в следните случаи:
(1).ако в продължение на три месеца остане с по-малко редовни членове, отколкото са необходими според Устава за образуване на Управителния Съвет;
(2).ако дейността и е противна на законодателството, Устава, държавния и обществен ред;
(3).ако стане неплатежоспособна.

ХІV. СИМВОЛИКА, ПЕЧАТ И ИЗДАНИЯ

чл.78.Асоциацията има своя символика, която се утвърждава от Общото Събрание по предложение на Управителния Съвет.
чл.79.Образци от всички официални удостоверения, карти, бланки, форми и други представителни или работни документи, както и формата и вида на печата на Асоциацията се утвърждават от Управителния Съвет.
чл.80.При възможност и необходимост Асоциацията издава свои методич-ни, информационни и популярни издания, както и други печатни издания в съот-ветствие със законодателството.

ХV.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл.81.В канцеларията на Асоциацията се води статистика и архив за цяло-стната й дейност, за чиято пълнота и актуалност отговаря Изпълнителния Директор.
чл.82.Всички помощни органи на Асоциацията задължително водят прото-коли на заседанията, които провеждат по реда за протоколиране заседанията на Управителния Съвет.
чл.83.Протоколите от заседанията и решенията на всички ръководни и по-мощни органи на Асоциацията в едноседмичен срок се предават в канцеларията на Асоциацията за съхранение (архивиране) и сведение на всички редовни и асоциирани членове, които имат право на пълна информираност за дейността на Асоциацията.
чл.84.В чуждестранната й кореспонденция името на Асоциацията се изпис-ва на английски език и се използва печат със същия език на текстовете.

Този Устав е променен на Общо Събрание,проведено на 29 януари 2007 г., в гр. София, в потвърждение на което представители на членовете на Национална асоциация ХОРЕКА положиха подпис както следва:
(списъкът не е публикуван)

1 | 2

Служебна зона

Регистрация
Sihre 2022